Cel programu: kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działań rolniczych.

Dla kogo: skierowany jest wyłącznie do rolnika indywidualnego, za którego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście gospodarstwo.

Wsparcie z programu „Agroenergia” dotyczy nowych źródeł ciepła oraz energii elektrycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii.

Formy wsparcia: w ramach dofinansowania można ubiegać się o dotację lub pożyczkę.

Aktualne informacje: program ten ruszył 8 lipca 2019 r., a jego budżet wynosi 200 mln zł. Pierwszy nabór i termin składania wniosków zakończył się 20 grudnia 2019 r. Jak podaje Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: „Drugi nabór wniosków w ramach programu Agroenergia jest planowany w I półroczu br. Zostanie on uruchomiony po wprowadzeniu do programu modyfikacji, nad którymi obecnie pracujemy. W związku z powyższym na chwilę obecną nie jest możliwe przekazanie wymagań, jakie będzie musiał spełnić rolnik, aby móc uzyskać dofinansowanie oraz na jakie formy wsparcia finansowego będzie mógł liczyć”.

Na bieżąco będziemy aktualizować informacje związane z dofinansowaniami z programu „Agroenergia 2020”.

Pamiętaj, że zapewniamy kompleksową opiekę i nadzór nad całym projektem, będziemy Twoim wsparciem merytorycznym przy ubieganiu się o dofinansowanie.

Bezpłatna wycena