Cel programu: uniknięcie lub zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Dla kogo: skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Formy wsparcia: w ramach wsparcia z programu „Czyste Powietrze” można ubiegać się o dotacje lub pożyczkę. Kwota dofinansowania:

 • maksymalny możliwy koszt, kwalifikujący się do dofinansowania, od którego liczona jest wysokość dotacji to 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księga wieczystą. Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką,
 • kwota dotacji liczona jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę i w gospodarstwie domowym,
 • minimalny koszt kwalifikowany w ramach jednego wniosku o dofinansowanie to 7 tys. zł.

Działania obejmujące program „Czyste Powietrze”:

 • demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła,
 • docieplenie przegród budowlanych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Składanie wniosków: wnioski przyjmowane są w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) właściwych terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, a także w gminach, które podpisały porozumienie z WFOŚiGW. Lista gmin, które podpisały porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji Programu „Czyste Powietrze” z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej znajdują się na stronach WFOŚiGW.

Wymagane Dokumenty do złożenia wniosku:

 • Numer księgi wieczystej i numer ewidencyjny działki.
 • Rok oddania budynku do użytkowania albo rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy
 • Uproszczona analiza energetyczna.
 • Rodzaj przedsięwzięcia – zakres rzeczowy wraz z kosztami.
 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieopodatkowaniu lub zeznanie podatkowe złożone w urzędzie skarbowym za przedostatni lub ostatni rok podatkowy.
 • Dokumenty potwierdzające osiągnięte w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku dochody.

Wniosek można złożyć zachowując poniższe formy:

 1. W wersji elektronicznej za pośrednictwem Portalu Beneficjenta:
  • przesłany elektronicznie przez Portal Beneficjenta wykorzystując podpis elektroniczny (należy pamiętać o wymaganych załącznikach do wniosku w postaci elektronicznej);
  • przesłany elektronicznie przez Portal Beneficjenta bez podpisu elektronicznego (wówczas załączniki do wniosku powinny być wydrukowane, podpisane i przesłane w wersji papierowej do WFOŚiGW)

Dokumenty do pobrania:

Pamiętaj, że zapewniamy kompleksową opiekę i nadzór nad całym projektem, będziemy Twoim wsparciem merytorycznym przy ubieganiu się o dofinansowanie.

Bezpłatna wycena